Miljö

Miljöfrågorna är viktiga för oss. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt minska vår miljöpåverkan i vår verksamhet.

Vi är sedan 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Miljöcertifieringen leder till ett strukturerat miljöarbete. Externa miljörevisorer kontrollerar en gång per år att vi uppfyller uppsatta mål och att vi efterlever standardens krav. Ledningssystemet omfattar försäljning och produktion av el, värme, distribution av värme samt energitjänster, oljelagring och energiåtervinning av avfall. Dessutom ingår företagets stödprocesser.

Med fjärrvärme är det möjligt att ta vara på energiflöden i samhället som annars går till spillo. I fjärrvärmeproduktionen används återvunnen energi från avfallsbränslen, rötgas från reningsverk och spillvärme från närliggande pappersbruk.

Minskad fossilandel i vår produktion
2013 ökade SCA sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom att vi nu kan möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme. Under ett år innebär det en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

Den fossilandel som nu kvarstår i produktionen kommer främst från andelen plast i avfallsbränslet. I det avfall som tas emot från hushåll och verksamheter finns cirka 35 procent plast (ref Naturvårdsverket). För att ta det sista steget mot en fossilfri produktion behöver vi därför din hjälp som konsument att minska andelen plast som slängs genom att till exempel använda andra fossilfria material och sortera ut plastförpackningar till materialåtervinning.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer