Miljö

Miljöfrågorna är viktiga för oss

Miljö

Miljöfrågorna är viktiga för oss. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt minska vår miljöpåverkan i vår verksamhet.

Vi är sedan 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Miljöcertifieringen leder till ett strukturerat miljöarbete. ISO 14001 jpegExterna miljörevisorer kontrollerar en gång per år att vi uppfyller de mål vi satt upp och att vi följer standardens krav.

Med fjärrvärme är det möjligt att ta vara på energiflöden i samhället som annars går till spillo. I fjärrvärmeproduktionen används återvunnen energi från avfallsbränslen, rötgas från reningsverk och spillvärme från närliggande pappersbruk.

Minskad fossilandel i vår produktion
2013 ökade SCA sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom att vi nu kan möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme. Under ett år innebär det en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

Den fossilandel som nu kvarstår i produktionen kommer främst från andelen plast i avfallsbränslet. I det avfall som tas emot från hushåll och verksamheter finns cirka 35 procent plast (ref Naturvårdsverket). För att ta det sista steget mot en fossilfri produktion behöver vi därför din hjälp som konsument att minska andelen plast som slängs genom att till exempel använda andra fossilfria material och sortera ut plastförpackningar till materialåtervinning.

För att Sundsvall Energi ska vara en föregångare på vägen mot ett hållbart samhälle satsar vi på att begränsa klimat- och miljöpåverkan genom följande miljömål:

 

Våra övergripande miljömål för 2017

  • Erbjuda produkter och tjänster som minskar våra kunders miljöpåverkan
  • Hållbar resursanvändning
  • Ökad tillgänglighet av avfallspannan
  • Minska miljöbelastning från transporter
  • Minska utsläpp till vatten

 

Hållbarhetspolicy

Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö och ekonomisk och social välfärd för kunder, leverantörer, medarbetare och ägare samt:

  • Erbjuda avfallsbehandling och energilösningar som utvecklar regionen och bidrar till ett hållbart samhälle.
  • Ständigt förbättra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete.
  • Genomföra riskbedömningar löpande och vid verksamhetsförändringar.
  • Säkerställa kompetens och arbetssätt genom individuella utvecklingsplaner och skriftliga rutiner.
  • Sträva efter att erbjuda medarbetare en säkre och icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Ett minimikrav är att följa gällande lagar och kollektivavtal.

 

Miljöredovisningar
Miljöredovisning Sundsvall Energi  2014
Miljöredovisning Sundsvall Energi  2015
Miljöredovisning Sundsvall Energi  2016

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer