Hoppa till huvudinnehållet

Ordlista studiebesöksfilm

 • Kraftvärmeverk
  En energianläggning som producerar både el och värme.
 • Taxdrag
  Värmeöverföringsyta (konvektionsdel) i pannan som i genomskärning (på ritning) utseendemässigt påminner om en tax.
 • Överhettare
  En anordning där man i en ångpanna leder mättad ånga tillbaka mot värmekällan för att ytterligare höja temperaturen hos ångan.
 • Turbin
  Den maskin som ångan från pannan får att snurra så att den i sin tur får generatorn att snurra och att el produceras.
 • Konvektionsdel
  Den del i pannan där värmen överförs från förbränningen till tuber innehållande pannvatten som i sin tur kan värma fjärrvärmenätet.
 • Kondensor
  Är en anordning för kondensering, det vill säga där en vattenånga övergår till vatten.
 • Tungmetaller
  Metaller med hög densitet kallas tungmetaller och är ofta giftiga för människor och andra organismer. Exempel på tungmetaller är bly, kadmium, kvicksilver och silver. Vissa av tungmetallerna är dock livsnödvändiga i låga halter för människor och andra organismer, till exempel järn, zink och koppar.
 • Dioxiner
  Samlingsnamn för en grupp organiska miljöföroreningar som exempelvis bildas oavsiktligt vid ofullständig förbränning tillsammans med klorhaltigt material och som är giftiga trots väldigt låga halter.
 • Katalysator
  Ett ämne som snabbar på en kemisk process, utan att själv förbrukas.
 • Fällnings och flockningstank
  En behållare där man tillsätter en kemikalie, som medför att föroreningar klumpas ihop och faller mot botten.
 • Sedimenteringstank
  En tank där föroreningar faller mot botten för att kunna avskiljas och på så vis hjälper till att rena förorenat vatten.
 • Jonbytesfilter
  Ett filter som bland annat samlar in giftiga tungmetalljoner genom att släppa ut relativt harmlösa natriumjoner.
 • Sandfilter
  Förorenat vatten kan ledas igenom sand, så att föroreningar i form av partiklar kan avskiljas.
 • Aktivt kolfilter
  Rökgaser och processvatten kan ledas igenom kol med mycket aktiv yta där föroreningar kan fastna. Jämför köksfläkten med kolfilter.
 • Flygaska
  Finkornig aska som avskiljs vid rökgasrening. Flygaskan kan innehålla en stor del av de gifter och tungmetaller som bränslet innehöll före förbränningen samt ämnen som bildats under förbränningen. Jämför med bottenaska som är mer grovkornig och faller mot botten i pannan.
 • Deponi
  En plats där avfall som inte går att sortera eller användas för bränsletillverkning, läggs på hög och regn som faller över ytan samlas in för omhändertagande (kallas ofta soptipp).

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in